Morale building in King Danylo Halytskyi University of law are focused on training the student to think creatively producing superior employees who can fulfill their creative potential. Moral and spiritual values are instilled through various activities such as assisting with Church services and continuing the tradition of singing Christmas carols with the students and employees of university.
During the academic year there are also many artistic, cultural, sports, spiritual, and patriotic events designed to develop a healthy life style. Among these is the selection of Mr. and Miss University representatives. Other events and opportunities include “The Voice of the University;” the “Dancing Battle”; literary evenings, theme parties and hiking tours.
To celebrate World Tourism Day students and employees of the university hike the highest peaks of the Carpathian mountains (Goverla, Pip Ivan, Igrovets) and visit the castles of Lviv, Lutsk, Kamianets-Podilskyi and the Transcarpathian regions.

 • демократичності – визнанні академічною спільнотою права кожного на свободу виявлення своєї творчої індивідуальності, усунення авторитарних методів виховання;
 • гуманізації – створенні умов для особистісної самореалізації, формуванні людяної, щирої, доброзичливої, милосердної особистості;
 • єдності навчальної та виховної діяльності – консолідації студентства та науково-педагогічних працівників у єдину академічну спільноту, об’єднану спільною мораллю та ідеями;
 • послідовності, системності і наскрізності – привнесенні виховних аспектів у всі форми освітнього процесу, зв’язок виховання з життям, трудовою діяльністю народу та продуктивною працею;
 • диференціації та індивідуалізації виховного процесу – врахуванні у виховній діяльності рівнів фізичного, духовного, психічного, соціального, інтелектуального розвитку студентів, стимулюванні їхньої активності та розкритті творчої індивідуальності;
 • єдності теорії та практики – реалізації набутих студентами знань, умінь і навичок на практиці, включаючи самоврядну та громадську діяльність;
 • природовідповідності – врахуванні багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних, соціально-психологічних особливостей студентів;
 • пріоритету правової свідомості – вихованні поваги до конституційних прав та свобод людини.

The educational activities conducted in the following areas:
1. National-patriotic education:

 • формування національної свідомості і відповідальності за долю України;
 • виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної пам’яті;
 • культивування кращих рис української ментальності (працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою та ін.);
 • виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури, традицій.

2. Intellectual and spiritual education:

 • розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення;
 • виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до застосування знань, умінь у практичній діяльності;
 • реалізація особистісного життєвого вибору та побудова професійної кар’єри на основі здібностей і знань, умінь і навичок;
 • виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію;
 • формування особистісного світогляду як проекції узагальненого світосприймання.

3. Civic and Legal Education:

 • прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина;
 • виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів України;
 • виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством;
 • формування політичної та правової культури особистості;
 • соціальний захист студентів;
 • залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху.

4. Moral education:

 • формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни;
 • формування моральної культури особистості, засвоєння моральних норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних переконань;
 • становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних стосунків.

5. Environmental education:

 • формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури;
 • оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального природокористування;
 • виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство;
 • виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності.

6. Aesthetic education:

 • розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності;
 • формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на українських народних традиціях та кращих надбаннях світової культури;
 •  вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті.

7. Labor education:

 • формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці в умовах ринкової економіки;
 • формування почуття господаря та господарської відповідальності;
 • розвиток умінь самостійно та ефективно працювати.

8. Physical education and promote healthy lifestyles:

 • виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового способу життя;
 • формування знань і навичок фізичної культури в житті людини;
 • забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів;
 • фізичне, духовне та психічне загартування;
 • формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам, профілактика захворювань;
 • створення умов для активного відпочинку студентів.

Our team:

 • Andrukhiv Oleh Ihorovych
  Andrukhiv Oleh IhorovychПроректор з виховної роботи, кандидат юридичних наук, доцент
 • Michael S. Mel'nykovych
  Michael S. Mel'nykovychПомічник проректора з виховної роботи
 • Бойчук Ігор Васильович
  Бойчук Ігор ВасильовичЗаступник проректора з виховної роботи по економічному факультету
 • Zhyrak Ruslan Mykhailovych
  Zhyrak Ruslan MykhailovychЗаступник проректора з виховної роботи по факультету архітектури і будівництва
 • Бабецька Іванна Ярославівна
  Бабецька Іванна ЯрославівнаЗаступник проректора з виховної роботи по юридичному факультету
 • Жаровська Зоряна Василівна
  Жаровська Зоряна ВасилівнаЗаступник проректора з виховної роботи по Коледжу Університету