III SCIENTIFIC STUDENTS’ SYMPOSIUM: “COMMUNITY OF SCIENCES: ARCHITECTURE, ECONOMICS, LAW”
Deadline: 31 OCTOBER 2015
Date: 13 NOVEMBER 2015
Location: 35th Konovaltsia Str., Ivano-Frankivsk University of Law n.a. King Danylo Halytskyi, IVANO-FRANKIVSK, UKRAINE
The III THE III SCIENTIFIC SYMPOSIUM: “COMMUNITY OF SCIENCES: ARCHITECTURE, ECONOMICS, LAW” AIMS TO EMPOWER STUDENTS IN THE BEGINNING OF THEIR CAREER AND SHARE KNOWLEDGE, CREATIVE IDEAS AND EXPERIENCE. WITHIN THE SYMPOSIUM WILL BE HELD 3 CONFERENCES AND WORKSHOPS FOR ARCHITECTURE, LAW AND ECONOMICS STUDENTS. PARTICIPATION IS FREE OF CHARGE.
Please send your resume and motivation letter.
international@iful.edu.ua
______________________

13 листопада 2015 року відбудеться ІІІ Студентський науковий симпозіум «Співдружність наук: архітектура, економіка, право».

Метою Симпозіуму є обговорення й пошук шляхів вирішення актуальних проблем в розвитку архітектури, економіки та права України молодими дослідниками.

На Симпозіум запрошуються студенти, курсанти ВНЗ незалежно від форми власності.

Форма проведення: очна, заочна.
Мова конференції: українська, російська.

В рамках Симпозіуму планується робота наступних конференцій:
1. Будівництво, дизайн, архітектура: розробка наукових основ створення комфортного середовища.
2. Стратегічні напрямки розвитку економіки і PR-технологій.
3. Теоретичні та прикладні проблеми становлення держави і права.

Для участі в роботі Симпозіуму необхідно надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 14 жовтня 2015 року наступні документи:
1) заповнену за зразком заявку;
2) тези доповіді;
3) відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок.
Наприклад: Коваль_Заявка, Коваль_Тези, Коваль_Внесок.
Електронна адреса: ostrogljad@mail.ru, oleksandr.ostrohliad@iful.edu.ua

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ
Захід проводиться в 2 етапи:
I етап – Збір тез та формування збірника Симпозіуму.
II етап – Проведення Симпозіуму: 1. Пленарне засідання; 2. Секційні засідання у вигляді конференцій з відповідних напрямків; 3. Нагородження переможців по 3 з кожного напрямку збірниками конференції та грамотами відповідно за 1, 2 та 3 місце, вручення сертифікатів безпосереднім очним учасникам; 4. Надсилання pdf варіанту збірника всім учасникам Симпозіуму.

ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ СИМПОЗІУМУ
Електронний варіант тез доповідей в форматі pdf буде надісланий учасникам на електронну адресу, вказану у заявці, протягом десяти днів після проведення Симпозіуму.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
1. Матеріали повинні бути представлені українською чи російською мовою.
2. Обсяг тез не повинен перевищувати 4-ох сторінок зі списком використаних джерел.
3. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 14, інтервал –1,5.
4. Загальна схема побудови тез:
– прізвище та ініціали автора, навчальний заклад, відомості про наукового керівника (науковий ступінь, вчене звання, посада), установа, місто – курсивом у правому верхньому кутку (без скорочень);
– назва тез – великими літерами, напівжирним шрифтом по центру.
5. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
6. Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:» відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.
Роботи, що не відповідають вимогам, або не представлені у встановлений термін не розглядаються.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
Організаційний внесок для відшкодування витрат на проведення конференції становить 100 гривень.

Реквізити для внесення платежу через відділення Приватбанку:
номер карти 4149 4978 4869 0626
Призначення платежу: Поповнення СКР № 4149 4978 4869 0626 Петрів Марії Степанівни від ПІП учасника.