ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Юридичний факультет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр».

Деканат і професорсько-викладацький склад юридичного факультету постійно працюють над удосконаленням всього комплексу навчально-виховного процесу, над забезпеченням підготовки фахівців на рівні міжнародних вимог. Нагальною потребою часу в Україні стало реформування вищої освіти у відповідності до Болонської декларації. Тому серед актуальних завдань, що стоять перед колективом юридичного факультету, – запровадження і удосконалення кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Окрім того, важливою ланкою роботи залишається і формування духовного світогляду майбутніх правників, виховання їх у дусі загальнолюдських та національних цінностей.

Студенти юридичного факультету беруть активну участь у науковій роботі. На кафедрах створені і успішно діють 3 студентських наукових гуртки. Викладачами проводиться індивідуальна робота з обдарованими студентами (підготовка до участі в олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт). Щорічно юридичним факультетом проводяться по декілька наукових конференцій.

На факультеті функціонує юридична клініка, основною метою якої є подолання у навчальному процесі розриву між практичною і теоретичною освітою завдяки розвитку у студентів навичок надання юридичних послуг. Одним із завдань клініки є також надання безкоштовних юридичних послуг малозабезпеченим жителям Івано-Франківської області.

Випускники юридичного факультету обіймають посади в судах, органах прокуратури, МВС, СБУ, ДФС, займаються адвокатською та нотаріальною практикою, працюють у місцевих органах державної виконавчої влади та органах  місцевого самоврядування,  юридичних службах підприємств, установ і організацій, викладають правові дисципліни у вищих юридичних навчальних закладах.

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Факультет можна вважати унікальним тому, що тут готують фахівців трьох провідних економічних напрямів: «Управління персоналом та економіка праці», «Фінанси і кредит» та «Облік і аудит» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».
На цьому факультеті отримують знання, які в подальшому забезпечують достовірною, об’єктивною, доречною і дохідливою інформацією про фінансовий стан і результати діяльності підприємства всіх користувачів: власників і керівників підприємств, акціонерів, інвесторів, органів державного управління і контролю. Звідси – високі вимоги до навчання фахівців на цьому факультеті.
Майбутнє працевлаштування: основним місцем роботи випускників за спеціальності «Облік і аудит» є малі, середні та великі підприємства, комерційні банки, аудиторські фірми, інвестиційні фонди і компанії; спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» – посади керівників спеціалістів в органах державного управління у сфері соціально-трудових відносин Міністерства праці і соціальної політики України, управління праці та соціального захисту населення регіональних держадміністрацій, державній службі зайнятості, Фонді соціального страхування, Пенсійному фонді; спеціальності «Фінанси та кредит» – фінансові управління держадміністрації, міські фінансові управління, територіальні органи Державного казначейства України, органи податкової служби, Пенсійний фонд України, Державна служба зайнятості, Фонд державного майна України, бюджетні установи, банківські установи, страхові компанії, підприємства.

ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ ТА БУДІВНИЦТВА

В сучасних умовах інтенсивного розвитку людського суспільства, розширення міст і бурхливого перетворення середовища проживання, великою популярністю користується професія архітектора, яка відома ще з античних часів. Престижність цієї спеціальності  полягає не тільки в тому, що вона досить затребувана і популярна, але ще й надзвичайно відповідальна і складна для освоєння. Геніальними архітекторами не ставали одразу – потрібні десятки років, щоб створити щось неймовірне!

З урахуванням сучасних вимог, архітектору необхідні знання математики, дизайну, фізики та екології, вільне володіння основними графічними пакетами. Серед особистісних якостей вітаються комунікабельність, енергійність і дипломатичність. Архітектор сьогодні – це будівельник і дизайнер в одній особі, який повинен йти в ногу з розвитком новітніх технологій.

Тут здійснюється ступенева підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст» за напрямами підготовки «Архітектура», «Дизайн».
Всі працівники кафедр фахівці з великим досвідом педагогічної та практичної роботи, яким притаманні висока культура, професіоналізм у підготовці кадрів, відповідальність.
На базі факультету щороку проводяться Міжвузівські, Всеукраїнські і Міжнародні науково-практичні конференції, які дозволяють знайомитись з новинками галузі і використовувати досвід інших навчальних закладів як українських, так і зарубіжних.
Серед випускників факультету архітектури та будівництва вже є чимало висококласних спеціалістів, які займають найвищі посади архітекторів, інженерів будівельників у державних і приватних проектних бюро, в міських і районних архітектурних управліннях.