Провадження освітньої діяльності у Коледжі ПВНЗ Університету Короля Данила в 2016 році здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 636723, дата отримання – 19.06.2015 р.) 
Данилюк Інна Василівна Данилюк Інна Василівна – директор Коледжу Університету Короля Данила, кандидат філологічних наук, доцент кафедри Гоголь Василь Романович Гоголь Василь Романович – заступник директора Коледжу Університету Короля Данила Галицького

Коледж Університету Короля Данила є структурним підрозділом Університету.
Студенти в Коледжі навчаються 3 роки. Зарахування на І курс здійснюються за наявності базової загальної середньої освіти. Після закінчення навчання їм присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”.
Випускники Коледжу мають можливість продовжити навчання в Університеті за профільною спеціальністю для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр». Для цього випускники Коледжу особисто подають на ім’я Ректора університету заяву та документи згідно з переліком, визначеним приймальною комісією. Зарахування проводиться на ІІІ-й курс університету за рейтинговою системою.
Матеріально-технічна база
Матеріально-технічна база Коледжу відповідає сучасним державним вимогам вищої освіти в Україні. Під час навчання студенти отримують професійну комп’ютерну, ґрунтовну математичну, серйозну соціально-економічну та гуманітарну підготовку, а впродовж першого курсу вивчають низку загальноосвітніх навчальних дисциплін.

Навчальний процес
Для забезпечення навчального процесу в Коледжі сформовано достатній фонд навчальної та довідкової літератури, інструктивно-методичних матеріалів. Професорсько-викладацький склад коледжу – це педагогічні та науково-педагогічні працівники коледжу, відповідних факультетів та загальних кафедр університету, фахівці вищої категорії зі значним досвідом роботи, що забезпечують якнайкращі умови для здобуття студентами освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”.

Виховна робота
Приділяється багато уваги виховним годинам студентів, проводиться інструктаж з самопідготовки студентів до занять, звертається увага на вміння організувати культуру розумової праці, правильно визначати порядок роботи, раціонально використовувати час, наголошується на умінні підтримувати увагу протягом заняття. Викладачі сприяють вихованню взаємоповаги, взаємоконтролю і самооцінки.
Студенти Коледжу також беруть активну участь у науковому, культурному, спортивному та студентському житті Університету.

У Коледжі Університету Короля Данила ведеться підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за такими спеціальностями:

081 Право
072 Фінанси, банківська справа та страхування
121 Інженерія програмного забезпечення
191 Архітектура та містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія
022 Дизайн