Провадження освітньої діяльності у Коледжі ПВНЗ Університету Короля Данила в 2016 році здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 636723, дата отримання – 19.06.2015 р.)

к.ю.н., доцент, професор університету Соловій Я.І.
директор Коледжу Івано-Франківського університету
права ім.Короля Данила Галицького
Гоголь В.Р., заступник директора Коледжу
Івано-Франківського університету
права ім.Короля Данила Галицького

Коледж Університету Короля Данила структурний підрозділ Університету. Студенти в Коледжі навчаються 3 роки. Зарахування на І курс здійснюються за наявності базової загальної середньої освіти. Після закінчення навчання їм присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Випускники Коледжу мають можливість продовжити навчання в Університеті за профільною спеціальністю для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр». Для продовження навчання випускники Коледжу особисто подають на ім’я ректора університету заяву та документи згідно переліку визначеного приймальною комісією. Зарахування проводиться на ІІІ-й курс університету за рейтинговою системою.
Матеріально-технічна база
Матеріально-технічна база Коледжу відповідає сучасним державним вимогам вищої освіти в Україні. Під час навчання студенти отримують професійну комп’ютерну, ґрунтовну математичну, серйозну соціально-економічну та гуманітарну підготовку, а впродовж першого курсу вивчають низку загальноосвітніх навчальних дисциплін.

Навчальний процес
Для забезпечення навчального процесу в Коледжі сформовано достатній фонд навчальної та довідкової літератури, інструктивно-методичних матеріалів. Професорсько-викладацький склад коледжу – це педагогічні та науково-педагогічні працівники коледжу, відповідних факультетів та загальних кафедр університету, вони фахівці вищої категорії зі значним досвідом роботи, що забезпечують якнайкращі умови для здобуття студентами освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

Виховна робота
Приділяється багато уваги виховним годинам студентів, проводять інструктажі з самопідготовки студентів до занять, звертається увага на вміння організувати культуру розумової праці, правильно визначати порядок роботи, раціонально використовувати час, наголошується на вмінні підтримувати увагу протягом заняття, викладачі навчають взаємоповазі, взаємоконтролю і самооцінці.
Студенти Коледжу також беруть активну участь у науковому, культурному, спортивному та самоврядному студентському житті Університету.

У Коледжі Університету Короля Данила ведеться підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за такими спеціальностями:

081 Право
072 Фінанси, банківська справа та страхування
121 Інженерія програмного забезпечення
191 Архітектура та містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія
022 Дизайн