Про бібліотеку

Бібліотека Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького є його провідним структурним підрозділом, виконує функції науково-інформаційного, культурного, освітнього центру і забезпечує повний цикл постачання інформації, її збір, наукову обробку, систематизацію, збереження, пошук і надання послуг професорсько-викладацькому складу, аспірантам, магістрам, студентам і працівникам ВНЗ.
В структурі бібліотеки є загальний читальний зал і спеціалізований (комп’ютерна лабораторія) для роботи в мережі Інтернет та приміщення для розташування книгосховищ. Читальні зали розраховані на 140 посадкових місць. Обслуговування користувачів бібліотеки здійснюється на 2 навчальних абонементах. Для читачів бібліотеки оформлено алфавітний, систематичний і краєзнавчий каталоги з інформацією про весь бібліотечний фонд, картотеку газетно-журнальних статей, картотеки «Авторефератів дисертацій» і монографій; картотеку матеріалів наукових конференцій, а також картотеки праць професорсько-викладацького складу та наукових робіт студентів університету .
Бібліотечний фонд нараховує 32 407 примірників літератури + 45 електронних дисків і 353 електронних копії підручників, навчальних посібників та опорних конспектів лекцій. Із них: економічної літератури – 6 029 книг, юридичної літератури – 8 761 книга, будівництво та архітектура – 1 799 книг, загальноосвітньої – 5 559 книг, художньої літератури – 6 942 книги, 279 назв монографій. На одного студента в середньому доводиться 19 примірників навчальної літератури.
Бібліотека отримує 44 назви періодичних видань. Фахові періодичні видання, які внесені до переліку президії ВАК України, складають – 38 %.
Бібліотечний фонд формується згідно з навчальними планами, шляхом придбання наукової, навчальної, довідкової, художньої літератури, періодичних, аудіо, відео видань та електронних баз даних, вироблених як в Україні, так і за кордоном.
Щороку книжковий фонд бібліотеки поповнюється більше як на тисячу примірників книг.
Весь бібліотечний фонд заноситься в електронну базу даних і відображається в традиційних карткових каталогах і картотеці газетно-журнальних статей.
Повне, оперативне і якісне обслуговування користувачів здійснюється на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів через систему каталогів і картотек, оформлення виставок навчально-методичної літератури, розкриття культурно-історичної, духовної спадщини, ідей національного державотворення через пропаганду книги, проведення літературно-музичних вечорів спільно з викладачами університету, студентським самоврядуванням та самостійно згідно плану проведення масових заходів.
Бібліотека забезпечена персональними комп’ютерами. Постійно враховуються перспективні варіанти використання сучасних технологій для доступу до інформаційних ресурсів, розробляються нові методи на допомогу викладачам і студентам, а головне вивчається читацький контингент, його потреби та інтереси в інформаційному просторі. Функціонування університетської локальної комп’ютерної мережі забезпечує студентам і викладачам можливість безлімітного доступу до глобальної мережі Інтернет та Wi-Fi.
Бібліотекою університету на даний момент користується 1214 чол. (із них студентів коледжу – 318 читачів).

Контакти:
Директор бібліотеки – Чуділіна Мирослава Онуфріївна
e-mail: myroslava.chudilina@iful.edu.ua
Бібліотекар – Чікальова Світлана Олексіівна
e-mail: svitlana.chikalova@iful.edu.ua

Список літератури для книгообміну