Положення про організацію освітнього процесу у ПВНЗ Університеті Короля Данила

Положення про систему оцінювання знань та визначення рейтингу студентів відповідно до вимог Європейської кредитно-трансферної системи
Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ПВНЗ Університеті Короля Данила