Статут університету

Ректорат
Ліцензія, сертифікатиЗразки документів про освіту

Положення про Вчену раду

Правила прийому до ПВНЗ Університету Короля Данила
Правила прийому до Коледжу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького
Положення про організацію освітнього процесу у ПВНЗ Університеті Короля Данила

Положення про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін студентами освітнього ступеня “магістр”
Положення про юридичний факультет
Положення про економічний факультет
Положення про факультет архітектури та будівництва
Положення про систему поточного і підсумкового контролю, оцінювання знань та визначення рейтингу студентів
Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ПВНЗ Університеті Короля Данила

Штатний розпис
Положення про систему забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпеченя якості) Університету Короля Данила
Ліцензування та акредитація
Положення про порядок поновлення і відрахування в УКД
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність в Університеті Короля Данила
Положення про відвідування за індивідуальним графіком
Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату
Положення про ректорат Університету
Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм в УКД
Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій
Положення про проведення конкурсу
Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників УКД
Кошторис
Звіт про рух грошових коштів
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти
Умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
Положення про практичну підготовку студентів ПВНЗ “Університет Короля Данила”
Положення про академічну доброчесність в УКД