ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Юридичний факультет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр».

Деканат і професорсько-викладацький склад юридичного факультету постійно працюють над удосконаленням всього комплексу навчально-виховного процесу, над забезпеченням підготовки фахівців на рівні міжнародних вимог. Нагальною потребою часу в Україні стало реформування вищої освіти у відповідності до Болонської декларації. Тому серед актуальних завдань, що стоять перед колективом юридичного факультету, – запровадження і удосконалення кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Окрім того, важливою ланкою роботи залишається і формування духовного світогляду майбутніх правників, виховання їх у дусі загальнолюдських та національних цінностей.

Студенти юридичного факультету беруть активну участь у науковій роботі. На кафедрах створені і успішно діють 3 студентських наукових гуртки. Викладачами проводиться індивідуальна робота з обдарованими студентами (підготовка до участі в олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт). Щорічно юридичним факультетом проводяться по декілька наукових конференцій.

На факультеті функціонує юридична клініка, основною метою якої є подолання у навчальному процесі розриву між практичною і теоретичною освітою завдяки розвитку у студентів навичок надання юридичних послуг. Одним із завдань клініки є також надання безкоштовних юридичних послуг малозабезпеченим жителям Івано-Франківської області.

Випускники юридичного факультету обіймають посади в судах, органах прокуратури, МВС, СБУ, ДФС, займаються адвокатською та нотаріальною практикою, працюють у місцевих органах державної виконавчої влади та органах  місцевого самоврядування,  юридичних службах підприємств, установ і організацій, викладають правові дисципліни у вищих юридичних навчальних закладах.

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ

Факультет можна вважати унікальним тому, що тут готують фахівців трьох провідних економічних спеціальностей та двох у сфері обслуговування: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», «Готельно-ресторанна справа» та «Туризм» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр» і «Магістр».
На цьому факультеті отримують знання, які в подальшому забезпечують достовірною, об’єктивною, доречною і дохідливою інформацією про фінансовий стан і результати діяльності підприємства всіх користувачів: власників і керівників підприємств, акціонерів, інвесторів, органів державного управління і контролю. Звідси – високі вимоги до навчання фахівців на цьому факультеті.
Майбутнє працевлаштування: основним місцем роботи випускників за спеціальності «Облік і оподаткування» є малі, середні та великі підприємства приватної і державної форм власності, комерційні банки, аудиторські фірми, інвестиційні фонди і компанії; спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – посади керівників в підприємницьких структурах різних форм власності; спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» – фінансові управління держадміністрації, міські фінансові управління, територіальні органи Державного казначейства України, органи податкової служби, Пенсійний фонд України, Державна служба зайнятості, Фонд державного майна України, бюджетні установи, банківські та фінансові установи, страхові компанії, підприємства різних форм власності. Спеціалісти з «Готельно-ресторанної справи» та «Туризму» можуть працювати в туристичних агентствах та туроператорських фірмах, спроможні очолювати роботу у готельних та туристичних комплексах різних типів (мотелях, кемпінгах, ботелях, флайтелях), санаторно-курортних закладах, пансіонатах, будинках відпочинку, профілакторіях, санаторіях, у підприємствах ресторанного господарства різних типів (ресторанах, барах, кафе і т.д.), працювати гідами та екскурсоводами.

ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

В сучасних умовах інтенсивного розвитку людського суспільства, розширення міст і бурхливого перетворення середовища проживання, великою популярністю користується професія архітектора, яка відома ще з античних часів. Престижність цієї спеціальності  полягає не тільки в тому, що вона досить затребувана і популярна, але ще й надзвичайно відповідальна і складна для освоєння. Геніальними архітекторами не ставали одразу – потрібні десятки років, щоб створити щось неймовірне!

З урахуванням сучасних вимог, архітектору необхідні знання математики, дизайну, фізики та екології, вільне володіння основними графічними пакетами. Серед особистісних якостей вітаються комунікабельність, енергійність і дипломатичність. Архітектор сьогодні – це будівельник і дизайнер в одній особі, який повинен йти в ногу з розвитком новітніх технологій.

Тут здійснюється ступенева підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст» за напрямами підготовки «Архітектура», «Дизайн».
Всі працівники кафедр фахівці з великим досвідом педагогічної та практичної роботи, яким притаманні висока культура, професіоналізм у підготовці кадрів, відповідальність.
На базі факультету щороку проводяться Міжвузівські, Всеукраїнські і Міжнародні науково-практичні конференції, які дозволяють знайомитись з новинками галузі і використовувати досвід інших навчальних закладів як українських, так і зарубіжних.
Серед випускників факультету архітектури та будівництва вже є чимало висококласних спеціалістів, які займають найвищі посади архітекторів, інженерів будівельників у державних і приватних проектних бюро, в міських і районних архітектурних управліннях.

ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

У своїй діяльності факультет керується завданнями з трансформації гуманітарної освіти відповідно до Закону України «Про освіту», програми «Освіта XXI століття». Цей процес вимагає застосування новітніх методик і сучасних технологій навчання. У складі факультету функціонують три кафедри: кафедра богослов’я та суспільствознавчих дисциплін імені Академіка УАН Івана Луцького; кафедра перекладу та філології; кафедра журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю, які готують фахівців за спеціальностями: «Богослов’я», «Філологія (англійська мова)», «Журналістика (спеціалізація: Реклама та зв’язки з громадськістю)».
«Богослов’я» – це дуже глибока спеціальність, до вибору якої слід підходити з особливою відповідальністю. Окрім біблійного, догматичного, літургійного, патристичного та морального богослов’я, канонічного і церковного права, студенти вивчають філософські дисципліни, історію Церкви, сакральне мистецтво тощо. Велику увагу приділено також вивченню як класичних, так і сучасних іноземних мов.
Теоретичний матеріал викладається за допомогою електронних навчальних курсів, підручників, аудіо- та відеолекцій. Засвоєння практичного матеріалу здійснюється за допомогою практичних занять, диспутів і семінарів у режимі відео-конференцій. За бажанням студенти отримують можливість повноцінного спілкування з викладачами, отримання необхідних консультацій у режимі off- та on-line. Навчання передбачає також розгалужену систему індивідуальних занять студентів з викладачами.
Після завершення навчання для випускників відкриваються чудові можливості. Вони можуть працювати викладачами богословсько-релігієзнавчих дисциплін, працівниками церковних адміністрацій, фахівцями з релігійних питань у ЗМІ, радниками і консультантами у різних відомствах та установах, спеціалістами управлінь з питань гуманітарної політики, працівниками сфери релігійних та благодійних NGO тощо.
«Філологія (англійська мова)» – це спеціальність для підготовки висококваліфікованих фахівців з найбільш широким охопленням філологічних дисциплін. Навчання за цією спеціальністю дає можливість студентам Університету Короля Данила отримати ґрунтовні знання і в подальшому знайти перспективну роботу в державних та комерційних компаніях будь-якого профілю, у тому числі, закордонних. Специфіка професії дозволятиме працювати віддалено, мати гнучкий робочий графік.
Наші випускники – це фахівці з питань забезпечення міжмовної комунікації, що володіють мовними, комунікативними і професійно-перекладацькими компетентностями в сфері державної мови, основної іноземної мови та додаткової другої іноземної мови.
Місцем роботи випускників цієї спеціальності можуть бути організації і підприємства всіх галузей та форм власності, освітні і культурні установи, засоби масової інформації, де потрібні кваліфіковані перекладачі з англійської і німецької мов, учителі середніх шкіл, редактори, спеціалісти з бізнес-спілкування тощо.
«Реклама та зв’язки з громадськістю» стратегічно необхідна спеціальність, оскільки світ сьогодні перебуває на порозі загальної глобалізації. Студенти, які отримують освіту фахівця з реклами та PR, матимуть величезне майбутнє. Фахівець зі зв’язків з громадськістю – це професіонал, який може створити привабливий образ будь-якої особи, товару, установи чи організації в очах громадськості. Він вибудовує ефективні стосунки цієї організації з представниками влади, споживачами, партнерами і суспільством в цілому.
Специфіка діяльності фахівця з PR багато в чому зумовлена тим, що ринок потенційних роботодавців неймовірно широкий та різноманітний. PR-відділи організовані у всіх західних компаніях, які працюють на українському ринку, а також у багатьох українських компаніях і майже у всіх ЗМІ. Медіа-бізнес сьогодні не може існувати без фахівців зі зв’язків з громадськістю – настільки важлива їх робота в системі масової інформації і комунікації. Попит на піарників також різко зростає під час підготовки до виборів. Фахівець з PR може знайти собі роботу в ЗМІ (прес-служба), у торговій компанії (відділ зі зв’язків з громадськістю, рекламна служба), PR-агенції (аналітичний відділ).
Отже, у процесі навчання усі випускники гуманітарного факультету набувають:
– концептуальні знання, що адаптовані до сучасних вимог ринку праці;
– навички критичного мислення для вирішення комплексних завдань;
– здатність щодо здійснення наукових досліджень та для проведення інноваційної діяльності за своїм фаховим спрямуванням.
Високий рівень вимог щодо освітніх стандартів сучасного глобалізованого світу зумовлює необхідність активного запровадження кращих досягнень зі сфери організації та розробки новітніх форм надання високоякісної освіти у вітчизняний освітній простір. Зміст навчальних програм, система організації начального процесу в Університеті сприяє розвитку творчого мислення та комунікативних навичок у студентів факультету, що є важливою складовою для здобуття ними необхідних фахових компетенцій.

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Факультет здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення.

Факультет уклав договори співробітництва із відомими ІТ-компаніями розробниками програмного забезпечення: Eleks, SoftJourn, SoftServe. Ці компанії входять в 100 найкращих аутсорсингових ІТ-компаній світу (результати міжнародного рейтингу IAOP The 2015 Global Outsourcing 100).

Факультет долучається до організації та проведення найбільших ІТ конференцій міста IT Rally та IT Rally Starters.

Дана співпраця дозволяє факультету проводити навчання відповідно до потреб сучасного ринку та отримувати актуальну інформацію щодо світових трендів розвитку галузі. Студенти, які навчаються на факультеті мають змогу навчатись у досвідчених та сертифікованих фахівців-практиків, проходити виробничу практику у міжнародних ІТ-компаніях, брати участь в реальних проектах з розробки та тестування програмного забезпечення, а також стажування і працевлаштування в найкращих і найбільших ІТ-компаніях. Студенти завдяки своєму інтелекту і наполегливому навчанню є основним потенціалом для розвитку ІТ-галузі в Україні.