ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України №1527 від 26.12.2014 в університеті було відкрито аспірантуру зі спеціальності 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України № 1329 від 21.12.2015 розширено перелік наукових спеціальностей в аспірантурі університету зі спеціальності 12.00.03 – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

У квітні 2016 року,  відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 443, розширено провадження освітньої діяльності університету за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти зі спеціальностей:

051 Економіка;

081 Право;

191 Архітектура та містобудування.

На третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти здобувається освітній і перший науковий ступінь доктора філософії, який присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації.

Нормативний строк підготовки докторів філософії становить чотири роки.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України №261 від 23.03.2016 освітньо-наукова програма аспірантури передбачає набуття аспірантом таких компетентностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій:

здобуття глибинних знань із спеціальності, зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму;

оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору ;

набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності;

здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності.

АСПІРАНТУРА

Університет Короля Данила

О Г О Л О Ш У Є
прийом документів для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії  на 2018-2019 навчальний рік

очної та заочної форми навчання
за спеціальностями
051 – економіка;
081 – право;
191 – архітектура та містобудування.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Прийом заяв та документів у паперовій формі на навчання до аспірантури здійснюється з 11 березня щоденно крім вихідних днів, з 8.00 до 17.00 год,

Етапи вступної кампанії Навчання з відривом від виробництва Навчання без відриву від виробництва

(заочна форма навчання)

Закінчення прийому заяв і документів о 17.00 год.    29 березня 2019 р.

6 вересня 2019 р.

 

Строки проведення Університетом вступних випробувань з 1 квітня до 18 квітня 2019 р.

з 09 вересня до 26 вересня 2019 р.

 

Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників не пізніше 17.00 год. 25 квітня 2019 р.

27 вересня 2019 р.

Терміни зарахування вступників не пізніше 30 квітня 2019 р.

30 вересня 2019 р.

Прийом документів триває за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Є.Коновальця 35. Університет Короля Данила, приймальна комісія.

ВСТУПНИКИ ДО АСПІРАНТУРИ ПОДАЮТЬ ДО УНІВЕРСИТЕТУ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

  • заяву вступника (завантажити бланк заяви);
  • копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації), а також копії додатків до дипломів;
  • особовий листок з обліку кадрів (завантажити бланк особового листка) з автобіографією (завантажити бланк автобіографії);
  • список опублікованих наукових праць і винаходів (завантажити бланк опису) та їх копії, а за їх відсутності – реферат з обраної наукової спеціальності на 25-30 друкованих аркушах з рецензією (завантажити вимоги до реферату). Рецензію на реферат вступника дає викладач профільної кафедри за розпорядженням завідувача кафедри;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
  • рекомендацію або направлення (за наявності);
  • копію паспорта;
  • ідентифікаційний номер;
  • копію трудової книжки;
  • для військовозобов’язаних – копію військового квитка, а в разі його відсутності копія посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Після подання документів Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступників до складання вступних іспитів до аспірантури.

 

Вступники складають три вступні випробовування

З іноземної мови (англійська) – завантажити вимоги.
За спеціальністю 051 «Економіка» – економіказавантажити вимоги.
За спеціальністю 081 «Право» – комплексний екзамен з правазавантажити вимоги.
За спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» – архітектура та містобудуваннязавантажити вимоги.
Третім вступним випробовуванням буде співбесіда та презентація власних наукових досягнень і розробок.

Контакти :

ДОКТОРАНТУРА
ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
ШАБЛОНИ ОСНОВНИХ ДОКУМЕНТІВ