Виховна робота в Університеті Короля Данила базується на положеннях Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді та інших нормативно-правових актах, які передбачені чинним законодавством України.
Основною метою виховної роботи в університеті є виховання духовно багатої, розвиненої особистості, громадянина України, формування висококваліфікованого фахівця, здатного до самоосвіти, до творчої самостійної діяльності, до гармонізації взаємовідносин із навколишнім середовищем.
Виховна робота зі студентською молоддю ґрунтується на таких принципах:

 • демократичності – визнанні академічною спільнотою права кожного на свободу виявлення своєї творчої індивідуальності, усунення авторитарних методів виховання;
 • гуманізації – створенні умов для особистісної самореалізації, формуванні людяної, щирої, доброзичливої, милосердної особистості;
 • єдності навчальної та виховної діяльності – консолідації студентства та науково-педагогічних працівників у єдину академічну спільноту, об’єднану спільною мораллю та ідеями;
 • послідовності, системності і наскрізності – привнесенні виховних аспектів у всі форми освітнього процесу, зв’язок виховання з життям, трудовою діяльністю народу та продуктивною працею;
 • диференціації та індивідуалізації виховного процесу – врахуванні у виховній діяльності рівнів фізичного, духовного, психічного, соціального, інтелектуального розвитку студентів, стимулюванні їхньої активності та розкритті творчої індивідуальності;
 • єдності теорії та практики – реалізації набутих студентами знань, умінь і навичок на практиці, включаючи самоврядну та громадську діяльність;
 • природовідповідності – врахуванні багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних, соціально-психологічних особливостей студентів;
 • пріоритету правової свідомості – вихованні поваги до конституційних прав та свобод людини.

Навчально-виховна діяльність проводиться за такими НАПРЯМАМИ:
1. Національно-патріотичне виховання:

 • формування національної свідомості і відповідальності за долю України;
 • виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної пам’яті;
 • культивування кращих рис української ментальності (працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою та ін.);
 • виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури, традицій.

2. Інтелектуально-духовне виховання:

 • розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення;
 • виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до застосування знань, умінь у практичній діяльності;
 • реалізація особистісного життєвого вибору та побудова професійної кар’єри на основі здібностей і знань, умінь і навичок;
 • виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію;
 • формування особистісного світогляду як проекції узагальненого світосприймання.

3. Громадянсько-правове виховання:

 • прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина;
 • виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів України;
 • виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством;
 • формування політичної та правової культури особистості;
 • соціальний захист студентів;
 • залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху.

4. Моральне виховання:

 • формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни;
 • формування моральної культури особистості, засвоєння моральних норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних переконань;
 • становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних стосунків.

5. Екологічне виховання:

 • формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури;
 • оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального природокористування;
 • виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство;
 • виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності.

6. Естетичне виховання:

 • розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності;
 • формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на українських народних традиціях та кращих надбаннях світової культури;
 •  вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті.

7. Трудове виховання:

 • формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці в умовах ринкової економіки;
 • формування почуття господаря та господарської відповідальності;
 • розвиток умінь самостійно та ефективно працювати.

8. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя:

 • виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового способу життя;
 • формування знань і навичок фізичної культури в житті людини;
 • забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів;
 • фізичне, духовне та психічне загартування;
 • формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам, профілактика захворювань;
 • створення умов для активного відпочинку студентів.

Наша команда:

 

 

 

АНДРУХІВ ОЛЕГ ІГОРОВИЧ

Проректор з виховної роботи, кандидат юридичних наук, доцент

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЛЬНИКОВИЧ МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ

Заступник проректора з виховної роботи